srzh-CNenfrdeitjaru
уторак, July 23, 2024

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СТАРИХ ЛИЦА 2021

         

Република Србија

ГРАД  ПОЖАРЕВАЦ

ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ

Веће Градске општине Костолац

Број: 01-06-126/2021-5

Датум: 22.01.2021. године

ул. Боже Димитријевића бр. 13

12208    К о с т о л а ц

тел: (+381 12) 241 830, факс: 242 936

www.kostolac.rs

На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09 и 99/11 - др. Закони и 44/18 – други закон), члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 16/18),  чланова 69., 72. и 74. Статута Градске општине Костолац (,,Службени гласник Града Пожаревца“, број 15/18 и 14/19), члана 3. Правилника о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за Градску општину Костолац бр. 01-06-220/2019-2 од 12.02.2019. године, Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2021. годину (,,Службени гласник Града Пожаревца“, број 34/20) и закључка Већа Градске општине Костолац, број 01-06-126/2021-5 од 22.01.2021. године,

Председник Градске општине Костолац доноси

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА

 ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПРОЈЕКТЕ/ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СТАРИХ ЛИЦА

 

Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Градске општине Костолац за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења у области социјалне заштите старих лица која су од  јавног интереса за Градску општину Костолац у 2021. години, у укупном износу од 1.000.000,00 динара.

Средства за реализацију програма из става 1. овог Јавног конкурса обезбеђена су Oдлуком о  буџету Градске општине Костолац за 2021. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 34/20),  у оквиру Раздела 4. Глава 1. - Управа Градске општине Костолац и то:

 • У оквиру Програма 11 - Социјална заштита старих лица, Пројекат 0901-П1 - Социјална заштита старих лица, Функција – 020 - Старост, Позиција 20, Економска класификација 481000 – Дотације неладиним организацијама, Конкурс за суфинансирање програма/пројеката удружења у области социјалне заштите старих лица која су од јавног интереса за Градску општину Костолац у 2021. години и то:
 • Брига о старима – средства у укупном  износу од 1.000.000,00 динара. Максимална вредност пројекта којим удружење може конкурисати износи 300.000,00 динара динара.

ПРАВО ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИМАЈУ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СТАРИХ ЛИЦА КОЈА СУ ОД  ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАДСКУ ОПШТИНУ КОСТОЛАЦ, ПОД УСЛОВОМ  ДА СПРОВОДЕ АКТИВНОСТИ ИЛИ ДА  ИМ  ЈЕ СЕДИШТЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КОСТОЛАЦ И СЕЛИМА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ НЕ КРАЋЕ ОД ГОДИНУ ДАНА,  КАО ОПШТИНСКЕ ИЛИ МЕЂУОПШТИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ.

Из буџета Градске општине Костолац по овом јавном конкурсу неће се финансирати:

− пројекти са комерцијалним ефектима,

− пројекти који су претходних година већ били финансирани из буџета Градске општине Костолац, а нису реализовани, или су средства утрошена ненаменски, супротно конкурсној документацији и одредбама уговора,

− инвестициона улагања у опрему, одржавање, режијске трошкове и изградњу пословног простора,

− пројекти чије су једине програмске активности путовања, студије, учешће на

конференцијама и сличне активности, осим активности које имају такмичарски карактер у области науке и образовања;

− политичке и страначке организације, верске заједнице и организације и њихове активности,

−активности које заговарају нетолерантност и насиље,

−активности које проповедају или заговарају одређене религије или секте,

− награде и спонзорства појединцима и другим организацијама.

 

Критеријуми за оцењивање програма рада су:

 1. Проблем којим се баве – колико је јасно проблем дефинисан, да ли је у вези са циљем употребе средстава и проблемима локалне заједнице;
 2. Циљеви програма рада – да ли су јасно и прикладно одређени; да ли су достижни у предвиђеном времену и да ли недвосмислено представљају решење уоченог проблема у локалној заједници;
 3. Обухват – колике су могућности програма рада да oбухвати шири круг корисника и подстакне њихово активно учешће у реализацији предвиђених активности; да ли укључује партнерство са другим удружењима, привредом или јавним сектором; да ли су јасно дефинисане и стратешки одабране циљне групе; колики је број директних корисника;
 4. Активности и план рада– да ли постоји јасна веза између циљева и активности предвиђених програмом рада, да ли је предложени план активности реалан и остварљив у локалној заједници у предвиђеном времену;
 5. Очекивани резултати и утицаји – да ли су резултати програма рада мерљиви и да ли ће програм рада имати утицаја ван круга непосредних корисника, као и да ли су очекивани резултати реални;
 6. Буџет и финансијске исплативости – да ли буџет програма рада одражава стварне трошкове предложене активности (да ли су трошкови реални, практични и да ли је однос између процењених трошкова и очекованих резултата задовољавајући); да ли је адекватан однос између административних и програмских трошкова; колика је вероватноћа да се планираним средствима постигну предвиђени резултати;
 1. Иновације – да ли програм рада има иновативне елементе, предлаже алтернативна решења у области којом се бави;
 2. Одрживост – да ли ће се активности наставити и после финансирања из буџета Градске општине Костолац, и на који начин;
 3. Однос између процењених трошкова и очекиваних резултата;
 1. Извештај о утрошку средстава добијених из буџета Градске општине Костолац у години која претходи години у којој се расписује конкурс и извештај о реализацији бар једног пројекта за оне који први пут конкуришу за средства.
 2. Обезбеђено сопствено учешће, финансијски или други вид учешћа односно обезбеђено суфинансирање пројекта из других извора, односно висина процента средстава обезбеђених ван буџета Градске општине Костолац даће предност приликом избора програма/пројекта;
 3. Финансијски и оперативни капацитет подносиоца пријаве који могу да подрже реализацију пројекта/програма (професионални и технички капацитети, ранија искуства у реализацији пројеката/програма);
 4. Да ли су јасно дефинисани могући проблеми и ризици приликом реализацији пројекта/програма.

Потпуна програмска документација за пријаву на Јавни конкурс треба да садржи:

-образац пријаве на конкурс у 2 примерка (који садржи детаљан опис програма за чије финансирање или суфинансирање се подноси пријава, као и кориснике, значај, место и време реализације програма и детаљан финансијски план),оверен од стране овлашћеног лица док се пратећа документација доставља у једном примерку (може и оверена фотокопија). Један примерак пријаве оверава се подносиоцу приликом предаје писарници Управе Градске општине Костолац. Уколико се документације предаје путем поште, образац пријаве се предаје у једном примерку са свом траженом пратећом документацијом.

- доказ о упису у регистар код надлежног органа,

- статут или извод из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује или статут удружења,

- извештај буџетског инспектора о наменском коришћењу буџетских средстава за претходну годину, односно копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве (биланс стања и биланс успеха за претходну годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре) за удружења која раније нису конкурисала за доделу буџетских средстава,

- одлуку надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину,

- уколико пројекат/програм садржи обуке, радионице, тренинге, предавања, семинаре или сличне активности обавезно је достављање радне биографије предавача и тренера,

- радне биографије чланова пројектног тима и ангажованих експерата.

Докази од алинеје 2-7 достављају се у овереној фотокопији. Образац пријаве на Конкурс биће доступан на званичној интерент презентацији Градске општине Костолац (www.kostolac.org.rs), а може се преузети у писарници Управе Градске општине Костолац, Боже Димитријевића бр. 13 у Костолцу.

Комплетна конкурсна документација доставља се у једној затвореној коверти.

Предложени програми учесника Конкурса треба да садрже тражену документацију, прописану Конкурсом, потписану и оверену од овлашћеног лица.

Активности обухваћене програмом реализују се до краја календарске године.

Образац пријаве на Конкурс са одговарајућом документацијом подноси се Комисији за вредновање пројекатa/програмa удружења у области социјалнe заштитe старих лица која су од јавног интереса за Градску општину Костолац у 2021. години, са назнаком “Пријава на конкурс за финансирање или суфинансирање програма/пројеката НВО и удружења која су од  јавног интереса за Градску општину Костолац у 2021. години – не отварати“, препорученом поштом на адресу: Управа Градске општине Костолац за Комисију за вредновање пројекатa/програмa удружења у области социјалнe заштитe старих лица која су од јавног интереса за Градску општину Костолац у 2021. години, ул.  Боже Димитријевића  бр. 13, 12208 Костолац или предајом на писарницу Управе Градске општине Костолац.

Пријаве на конкурс  се подносе у року од  15 дана од дана објављивања у локалном листу „Реч народа“.

Комисија за вредновање пројекатa/програмa удружења у области социјалнe заштитe старих лица која су од јавног интереса за Градску општину Костолац у 2021. години разматра пристигле пријаве и на основу наведених критеријума утврђују предлог листе за финансирање односно суфинансирање у 2021. години, најкасније у року од 30 дана од дана објављивања конкурса.

Предлог листе се објављују на званичној интернет страници Градске општине Костолац, на огласној табли Градске општине Костолац и на порталу е - Управа.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању Предлога листе вредновања и рангирања пријављених програма/пројеката у року од 3 (три) дана од дана објављивања Предлога листе.

На Предлог листе учесници јавних конкурса имају право приговора у року од 8 (осам) дана од дана објављивања листе. Приговор се изјављује Већу Градске општине Костолац.

Одлуку о приговору Веће Градске општине Костолац доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Одлуку о избору програма/пројеката Веће Градске општине Костолац доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора.

Одлука о избору програма/пројеката се објављује на званичној интернет страници Градске општине Костолац, на огласној табли Градске општине Костолац и на порталу е - Управа.

Одлуку о избору  програма  доноси Веће Градске општине Костолац, а председник Градске општине Костолац закључује уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

Додатне информације у вези Конкурса, можете добити у Управи Градске општине Костолац или на телефон број 012/241-830. Контакт особа је Бајрам Морина, члан Већа Градске општине Костолац.

НАПОМЕНА : Неблаговремене, непотпуне,  као и пријаве послате факсом или електронском поштом  неће се разматрати. Такође се неће разматрати пријаве уз које није достављен Извештај о утрошку средстава добијених из буџета Градске општине Костолац у 2020. години или пријаве удружења  за које је утврђено да су средства ненаменски утрошена.

                                                                    ПРЕДСЕДНИК

                                                                   ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

                                                                          Серџо Крстаноски, проф. физичке културе с.р.

ПРЕУЗМИ ОБРАЗАЦ

 • Костолац ноћу

  Костолац ноћу

 • Локомотива

   Локомотива у центру Костолца

 • Костолац на Дунаву

  Костолац на Дунаву

 • Панорама Костолца

  Панорама Костолца

 • Црква СВ. Максима исповедника

  Црква Св. Максима исповедника

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Купалиште

 • Археолошко налазиште

  Археолошко налазиште "Viminacium"

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Поглед са торња

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Поглед из ваздуха

 • Терени на паску

  Плажа "Топољар" - Терени на песку

 • Археолошко назалиште Viminacium

  Археолошко назалиште "Viminacium"

Контактирајте нас ...

Градска општина Костолац
Боже Димитријевића 12, 12208 Костолац, Република Србија
Тел. (012) 241 830

Email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

mapa-footer

Број посета

Данас358
Јуче1812
Ове недеље2170
Овог Месеца35031
Укупно3830649

Ваша IP адреса је: 35.172.230.21 уторак, 23 July 2024 05:18
Scroll to top
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd