srzh-CNenfrdeitjaru
недеља, јун 23, 2024

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА - АНАЛИТИЧАР БУЏЕТА И ЛИКВИДАТОР

      

Мали грб мањи

Република Србија

ГРАД  ПОЖАРЕВАЦ

ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ

Управа Градске општине Костолац

КОНКУРСНА КОМИСИЈА

Број: 01-111-100/23-2

Датум: 13.04.2023. године

ул. Боже Димитријевића бр. 13

12208    К о с т о л а ц

тел: (+381 12) 241 830, факс: 242 936

www.kostolac.rs

На основу члана 4. и члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - др. закон, 95/18 и 114/21) и чл. 12.-13а. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 95/16 и 12/22), а у складу са мишљењем Министарства финансија бр. 112-01-00121/2023-03, Кадровским планом Управе Градске општине Костолац за 2023. годину (“Сл. гласник Града Пожаревца”, бр. 23/22) и Правилником о организацији и систематизацији радних места у Управи Градске општине Костолац бр. 01-06-1199/22-1 од 03.10.2022. године, Управа Градске општине Костолац оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

- АНАЛИТИЧАР БУЏЕТА И ЛИКВИДАТОР–

СЛУЖБА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ


                 

I Орган у коме се радно место попуњава:

Управа Градске општине Костолац, у Костолцу, ул. Боже Димитријевића бр. 13, 12208 Костолац.

II Радно место које се попуњава:

Аналитичар буџета и ликвидатор“ у Служби за буџет и финансије у Управи Градске општине Костолац, разврстано у звање: саветник, утврђено у члану 19. под редним бројем Г) 4.2. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи Градске општине Костолац, бр.01-06-1199/22-1 од 03.10.2022. године, извршилаца – 1.

III Опис послова радног места:

Опис послова из Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи Градске општине Костолац бр. 01-06-1199/22-1 од 03.10.2022. године:

 • обавља студијско-аналитичке послове; врши пројекције прихода, примања, расхода и издатака буџета и пројекцију суфицита односно дефицита буџета Градске општине; припрема нацрт одлуке о буџету, допунском буџету и привременом финансирању, уз поштовање јединствене буџетске класификације; даје смернице буџетским корисницима при припреми и изменама финансијских планова; предлаже износе апропријација; учествује у припреми аката већег степена сложености за потребе органа Градске општине; припрема нацрте обавештења о одобреним расположивим апропријацијама и доставља одобрена обавештења буџетским корисницима; припрема акте за промену апропријација у току године; припрема нацрт предлога за доношење решења о коришћењу буџетске резерве; учествује у припреми нацрта Плана извршења буџета; израђује нацрт мишљења (процену) о томе да ли предложени акти повећавају или смањују буџетске приходе или расходе (финансијски ефекти), које је обавезни саставни део аката које усваја Скупштина Градске општине; учествује у одржавању финансијског информационог система; даје препоруке корисницима у вези буџета; врши анализу предлога финансијског плана корисника буџета: председника општине, општинског Већа, Скупштине Градске општине и Управе Градске општине; врши анализу предлога финансијских планова индиректних корисника – Центра за културу ''Костолац'' и месних заједница; обавља послове уноса буџета (одобрених апропријација) и промена апропријација у рачуноводствени програм; врши пријем и контролу рачуноводствених исправа, припрема документацију за књижење и контирање налога за буџетске кориснике; ажурно и уредно води главну књигу трезора и помоћне књиге по свим буџетским класификацијама и врши сравњења са помоћним књигама; усклађује евиденције са буџетским корисницима и Управом за трезор; припрема финансијске извештаје буџетских корисника; саставља билансе и извештаје; обавља послове евидентирања прихода, расхода и издатака на имовини Градске општине Костолац, врши евидентирање примања и извршених појединачних расхода и издатака, одбрених измена и преусмеравања апропријација; иницира измене интерних рачуноводствених аката; спроводи интерне контролне поступке и процедуре у поступку контроле поднетих захтева за пренос средстава; сачињава извештаје за надлежна министарства, органе и организације; обавља послове евидентирања и вођења регистра захтева за плаћање и трансфер средстава и контроле рачуна и уговора буџетских корисника; врши рачунску, формалну и суштинску проверу материјално-финансијске документације и рачуноводствених исправа; доставља овлашћеном лицу на оверу контролисану и потписану материјално-финансијску документацију; припрема налоге за пренос средстава на основу Плана извршења буџета; припрема налоге за плаћање и доставља их Управи за трезор и/или врши електронска плаћања; стара се да сва плаћања буду у складу са одобреним апропријацијама и утврђеним квотама; врши пренос података и документације из ликвидатуре у финансијско књиговодство; врши комплентирање извода и документације на основу које је извршено плаћање и води евиденције плаћања по профактурама, уговорима, о датим авансима; контролише документованост, прати и евидентира исплате по закљученим уговорима; контролише обрачун плата и других накнада запослених и врши редовно усаглашавање и сравњивање консолидованог стања главне књиге трезора са помоћним евиденцијама; пружа стручна упутства у области свих обрачуна и ликвидатуре; врши попуњавање и давање статистичких извештаја; ажурира базу података за потребе припрема анализа и извештаја; врши чување пословних књига, рачуноводствених исправа и финансијских извештаја и врши архивирање истих; израђује извештаје о раду Службе; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и начелника Управе.

IV Услови за рад на радном месту: да је пунолетан држављанин Републике Србије; да има стечено високо образовање из научне, односно стручне области економских наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару; потребне компетенције за рад на радном месту утврђене у обрасцу компетенција који чини саставни део Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи Градске општине Костолац бр. 01-06-1199/22-1 од 03.10.2022. године; да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; да учеснику конкурса није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа. 

V Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања, односно компетенцијама. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

Посебно се наглашава да се докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс за радно место за које се конкурише, као и попуњен Образац 1 – изјава, достављају са назнаком ''пријава на јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – Аналитичар буџета и ликвидатор у Служби за буџет и финансије у Управи Градске општине Костолац'', у затвореној коверти на којој се наводи ознака ''не отварати''.

VI Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

- биографија и наводи о досадашњем радном искуству, са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс;

- фотокопија или очитана лична карта;

- изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега;

- уверење о држављанству;

- извод из матичне књиге рођених;

- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;

- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство, односно из којих се види да ли кандидат поседује потребне компетенције за рад на радном месту за које се конкурише);

- уверење о положеном државном стручном испиту (лица са положеним правосудним испитом, уместо уверења о положеном државном стручном испиту, достављају уверење о положеном правосудном испиту);

- уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, издат након оглашавања овог конкурса;

- потврда или уверење послодавца да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа (достављају само они кандидати који су радили у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе);

Напомена:

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини/Градској управи, суду или код јавног бележника.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење полицијске управе о неосуђиваности.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3). Наведене доказе кандидат, може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности - да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на интернет презентацији Градске општине Костолац: www.kostolac.rs

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

VII Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

 • Стручне оспособљености, знање и вештине, односно потребне компетенције за рад на извршилачком радном месту - ''Аналитичар буџета и ликвидатор'' у Служби за буџет и финансије у Управи Градске општине Костолац провераваће се увидом у податке из пријаве на јавни конкурс и приложених доказа уз пријаву, писаним и усменим путем;
 • Посебне функционалне компетенције за одређено радно место, односно познавање планских докумената, прописа и аката из надлежности и организације органа, као и прописа из делокруга радног места, и то: Законa о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14, 101/16, 47/18 и 111/21); Законa о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17, 95/18 и 114/21); Законa о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 138/22); Законa о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 62/16, 47/11, 93/12, 83/16, 104/16, 95/18 и 111/21); Правилникa о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем (''Службени гласник РС'', бр. 33/15 и 101/18); Правилникa о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова (''Службени гласник РС'', бр. 18/15, 104/18, 151/20, 8/21, 41/21, 130/21 и 17/22); Правилникa о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем (''Службени гласник РС'', бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 84/20, 151/20, 19/21, 66/21, 130/21, 114/22 и 26/23); Правилникa о систему извршења буџета Републике Србије (''Службени гласник РС'', бр. 144/22); Статута Градске општине Костолац (''Службени гласник Града Пожаревца'', бр. 15/18 и 14/19); Одлуке о Управи Градске општине Костолац (''Службени гласник Града Пожаревца'', бр. 10/22); Одлуке о буџету Градске општине Костолац (''Службени гласник Града Пожаревца'', бр. 23/22); Правилника о одобравању средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији Градске општине Костолац бр. 06-06-7/2023-2 од 02.02.2023. године; Правилника о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Града Пожаревца бр. 01-06-260/15-8 од 14.12.2015. године; Правилника о коришћењу средстава за репрезентацију и угоститељске услуге Градске општине Костолац бр. 01-06-173/16-2 од 17.02.2016. године; Правилника о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала бр. 01-031-179/22 од 25.01.2022. године и Правилника о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем Градске општине Костолац бр. 06-06-16/23-7 од 29.03.2023. године, провераваће се писано – путем есеја и симулације и/или усмено путем разговора, а вештине комуникације провераваће се усмено путем разговора. Провера опште функционалне компетенције – дигитална писменост вршиће се практичним радом на рачунару.

VIII Место рада:

Управа Градске општине Костолац, у Костолцу, ул. Боже Димитријевића бр. 13, 12208 Костолац.

IX Објављивање јавног конкурса:

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – ''Аналитичар буџета и ликвидатор'' у Служби за буџет и финансије у Управи Градске општине Костолац објављује се на званичној интернет презентацији Градске општине Костолац, www.kostolac.rs и огласној табли Управе Градске општине Костолац. Обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен јавни конкурс објављује се у дневном листу „Данас“, који се дистрибуира за целу територију Републике Србије.

X Начин и рок за подношење пријава на јавни конкурс:

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања обавештења о јавном конкурсу у дневном листу „Данас“.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној од стране надлежног органа биће одбачене решењем Конкурсне комисије.

Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса кандидат може доставити непосредно – предајом писарници Управе Градске општине Костолац или препорученом пошиљком на адресу: Управа Градске општине Костолац, Боже Димитријевића бр. 13, 12208 Костолац, са назнаком „Пријава за јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – ''Аналитичар буџета и ликвидатор'' у Служби за буџет и финансије у Управи Градске општине Костолац“.

XI Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

- Ивана Младеновић, телефон: 012/241-830; e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

XII Трајање радног односа:

За наведено радно место радни однос се заснива на неодређено време.

XIII Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Након што протекне рок за подношење пријава на Јавни конкурс, Конкурсна комисија ће прегледати све приспеле пријаве и поднете доказе и саставити списак кандидата који испуњавају услове за запослење на радном месту и међу њима спровести изборни поступак. Изборни поступак спроводи се само међу оним кандидатима који испуњавају оглашене услове за рад на радном месту које се попуњава. Кандидати међу којима се спроводи изборни поступак биће обавештени писаним путем или путем интернет адресе ако је дата, као и телефонским путем о томе кад отпочиње изборни поступак.

У изборном поступку Конкурсна комисија оцењује само оне стучне оспособљености, знања и вештине, односно компетеције које су наведене у Јавном конкурсу и на начин који је наведен у јавном конкурсу.

По окончаном изборном поступку Конкурсна комисија у року од 15 дана саставља листу за избор највише три кандидата који су са најбољим резултатом испунили мерила прописана за избор и исту, заједно са записницима о предузетим радњама у току изборног поступка који садрже све податке о резултатима које су кандидати постигли у изборном поступку, доставља заменици начелника Управе Градске општине Костолац на даљу надлежност и одлучивање. Заменица начелника Управе Градске општине Костолац доноси одлуку о избору кандидата у року од 15 дана од дана пријема листе за избор.                                                                                                                                           

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

У Костолцу, дана 13.04.2023. године

           ЗАМЕНИЦА НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ 

  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

       Ивана Ђорђевић, дипл.правник

 

ОБРАЗАЦ КОМПЕТЕНЦИЈА - АНАЛИТИЧАР БУЏЕТА И ЛИКВИДАТОР

ОБРАЗАЦ 1 - ИЗЈАВА

 • Костолац ноћу

  Костолац ноћу

 • Локомотива

   Локомотива у центру Костолца

 • Костолац на Дунаву

  Костолац на Дунаву

 • Панорама Костолца

  Панорама Костолца

 • Црква СВ. Максима исповедника

  Црква Св. Максима исповедника

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Купалиште

 • Археолошко налазиште

  Археолошко налазиште "Viminacium"

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Поглед са торња

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Поглед из ваздуха

 • Терени на паску

  Плажа "Топољар" - Терени на песку

 • Археолошко назалиште Viminacium

  Археолошко назалиште "Viminacium"

Контактирајте нас ...

Градска општина Костолац
Боже Димитријевића 12, 12208 Костолац, Република Србија
Тел. (012) 241 830

Email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

mapa-footer

Број посета

Данас761
Јуче1013
Ове недеље6957
Овог Месеца24354
Укупно3784527

Ваша IP адреса је: 3.236.83.154 недеља, 23 јун 2024 14:05
Scroll to top
Our website is protected by DMC Firewall!