srzh-CNenfrdeitjaru
недеља, јун 23, 2024

ЗАПИСНИК Комисије за вредновање програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за Градску општину Костолац

Решењем Већа Градске општине Костолац број 01-06-109/2020-4 од 20.01.2020. године, именована је Комисија за вредновање програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за Градску општину Костолац, са задатком да по конкурсу расписаном дана 21.01.2020. године, утврди листу за финансирање односно суфинансирање по областима, најкасније у року од 30 дана од дана објављивања конкурса.

Комисија за вредновање програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за Градску општину Костолац, одржала је састанак дана 21.02.2020. године у 8,00 часова у просторијама Градске општине Костолац у Костолцу.

Састанку присуствују: Серџо Крстаноски - председник Комисије; Далибор Илић
- члан и Бајрам Морина – члан.

Састанак је отворио председник Комисије, Серџо Крстаноски и предложио следећи

Дневни ред:

1. Административна провера пројеката/програма, (провера усклађености пројеката/програма са циљевима конкурса, провера да ли је пријава комплетна, односно да ли је приложена сва тражена документација, као и да ли је документација предата у траженој форми, да ли подносилац пријаве задовољава мерила и критеријуме дефинисане овим правилником, као и да ли су трајање и максимални износ дотације у складу са правилима конкурса).

2. Техничко-финансијска провера пројеката/програма, (процена квалитета предлога пројеката/програма и предлога буџета).

3. Утврђивање листе за финансирање односно суфинансирање по областима пројеката/програма удружења која су од јавног интереса за Градску општину Костолац

Рад по дневном реду:

 

1. Председник и чланови Комисије приступили су отварању запечаћених пријава које су пристигле и констатовали следеће:

• - На конкурс у оквиру 11 - Социјална и дечија заштита, Пројекат 0901-П1 -

Социјална заштита старих лица, Функција – 020 - Старост, Позиција 16, Економска класификација 481000 – Дотације невладиним организацијама, Конкурс за суфинансирање програма/пројеката НВО и удружења која су од јавног интереса за Градску општину Костолац у 2020. години и то:

- Брига о старима – средства у укупном износу од 1.000.000,00 динара. Максимална вредност пројекта којим удружење може конкурисати износи 300.000,00 динара динара, пријавила су се следећа удружења:

Удружење пензионера Градске општине Костолац са три пријаве и то:

- пријава број 01-401-251/20 од дана 05.02.2020. године, пријава број 01-401-252/20 од дана 05.02.2020. године и пријава број пријава број 01-401-253/20 од дана 05.02.2020. године и

ГОО инвалида рада Градске опшптине Костолац са две пријаве и то:

пријава број 01-401-203/20 од дана 03.02.2020. године и пријава број 01-401-204/20 од дана 03.02.2020. године.

- У оквиру Програма 13 – Развој културе и информисања, ПА 1201-0002

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, Функција 820 – Услуге културе, Позиција 17, Економска класификација 481000 – Дотације

невладиним организацијама, Конкурс за суфинансирање програма/пројеката удружења која су од јавног интереса за Градску општину Костолац у 2020. години, у износу од 3.200.000,00 динара пројекта којим удружење може конкурисати износи 1.000.000,00 динара пријавила су се следећа удружења:

• Кинолошко удружење „Дунав“, Костолац, пријава број 01-401-144/20 од дана

27.01.2020. године

• УЛУК АРТ Костолац, пријава број 01-401-156/20 од дана 28.01.2020.године

• Удружење 100-ић-ПОДСТРЕК, пријава број 01-401-160/20 од дана 29.01.2020. године

• Удружење 100-ић-ПОДСТРЕК, пријава број 01-401-161/20 од 29.01.2020.године

• Психолошки центар Костолац пријава број 01-401-191/20 од дана 03.02.2020. године

• Психолошки центар Костолац, пријава број 01-401-192/20 од дана03.02.2020. године

• Удружење одгајивача ситних животиња и љубитеља природе, пријава број 01-401-193/20 од дана 03.02.2020. године

• Музичко друштво Костолац, пријава број 01-401-201/20 од дана 03.02.2020. године

• Позориште „Castellum“, пријава број 01-401-205/20 од дана 03.02.2020. година

• Удружење за промоцију културе, традиције и туризма Од књиге до душе, пријава број 01-401-218/20 од дана 04.02.2020. године

• Удружење за промоцију културе, традиције и туризма Од књиге до душе, пријава број 01-401-219/20 од дана 04.02.2020. године

• Ромско удружење жена „РУЖ „ пријава број 01-401-223/20 од дана 04.02.2020. године

• КЉК Мајдан, пријава број 01-401-227/20 од дана 04.02.2020. године

• КЉК Мајдан, пријава број 01-401-228/20 од дана 04.02. 2020. године

• КЉК Мајдан, пријава број 01-401-229/20 од дана 04.02.2020. године

• Удружење „АМ&U2“, пријава број 01-401-234/20 од дана 04.02.2020. године

• Ликовно удружење „Кевро“, пријава број 01-401-238/20 од дана 05.02.2020. године

• Друштво за неговање народне традиције Аманет, пријава број 01-401-239/20 од дана 05.02.2020. године

• Р-РОМАНО ВИЛО Костолац, пријава број 01-401-245/20 од дана 05.02.2020. године

• Удружење Рома „КЕНАН“, пријава број 01-401-250/20 од дана 05.02.2020. године

• Удружење грађана Тиха женска линија, пријава број 01-401-254/20 од дана

05.02.2020. године

• Удружење грађана ЕУРО РОМИ, пријава број 01-401-259/20 од дана 05.02.2020. године

• УДРУЖЕЊЕ КРЕАТИВНИ РОМИ, пријава број 01-401-261/20 од дана 05-02.2020. године.

Констатовано је да су све пријаве благовремене и потпуне, осим пријаве Удружења „АМ&U2“, пријава број 01-401-234/20 од дана 04.02.2020. године која је благовремена, али непотпуна јер не садржи : фотокопију решења из АПР-а као доказ о упису у регистар код надлежног органа, тако да ова пријава није ни разматрана.

Комисија је извршила процену квалитета предлога пројеката/програма и предлога буџета и утврдила да су следећа удружења испунила услове за финансирање односно суфинансирање од стране Градске општине Костолац, и то:

- у оквиру Програма 11. Социјална и дечија заштита, Брига о старима, услове су испунили: Удружење пензионера Градске општине Костолац и ГОО инвалида рада Градске општине Костолац.

у оквиру Програма 13. Развој културе, услове су испунили:

Кинолошко удружење „Дунав“, Костолац, УЛУК АРТ Костолац, Удружење 100-ић-ПОДСТРЕК, Психолошки центар Костолац, Удружење одгајивача ситних животиња и љубитеља природе, Музичко друштво Костолац, Позориште „Castellum“, Удружење за промоцију културе, традиције и туризма „Од књиге до душе“, Ромско удружење жена „РУЖ“, Клуб љубитеља књиге „Мајдан“, Ликовно удружење „Кевро“, Друштво за неговање народне традиције Аманет, Р-РОМАНО ВИЛО Костолац, Удружење Рома „КЕНАН“, Удружење грађана ЕУРО РОМИ и УДРУЖЕЊЕ КРЕАТИВНИ РОМИ.

Приликом вредновања програма/пројеката у оквиру програма Програма 13. Развој културе, Комисија је била ограничена ниским буџетским средствима за 2020. годину, тако да су вредновани пројекти из области заштите националних мањина, као и пројекти који имају дугогодишњу традицију, како би се очувао континуитет и традиција у раду удружења и НВО са територије Градске општине Костолац које радом и организацијом својих манифестација окупљају велики број грађана различитог узраста и промовишу Градску општину Костолац у земљи и региону.

2. Комисија за вредновање програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за Градску општину Костолац, утврђује СЛЕДЕЋЕ ЛИСТЕ за финансирање односно суфинансирање пројеката/програма по конкурсу расписаном дана 21.01.2020. године:

I

• У оквиру Програма 11 - Социјална и дечија заштита, Пројекат 0901-П1

- Социјална заштита старих лица, Функција – 020 - Старост, Позиција 16, Економска класификација 481000 – Дотације неладиним организацијама - Брига о старима, средства се додељују:

1. Удружењу пензионераГрадскеопштинеКостолац,за

програм/пројекат под називом: Снабдевање лековима најугроженијих категорија пензионера са најнижим примањима, у износу од 200.000,00 динара;

2. Удружењу пензионера Градске општине Костолац, за програм/пројекат под називом: Превоз пензионера старијих преко 70 година у локалном саобраћају , у износу од 300.000,00 динара;

3. Удружењу пензионераГрадскеопштинеКостолац,за

програм/пројекат под називом: Снабдевање животним намирницама најугроженијих пензионера са најнижим пензијама, у износу од 300.000,00 динара;

4. ГОО инвалида рада Градске опшптине Костолац, за програм/пројекат под називом: Подизање квалитета живота, и побољшање положаја инвалидских пензионера, у износу од

100.000,00 динара и

5. ГОО инвалида рада Градске опшптине Костолац, за програм/пројекат под називом: Социјално здравствена заштита чланова удружења инвалида рада, у износу од 100.000,00 динара.

II

У оквиру Програма 13 – Развој културе и информисања, Програмска класификација ПА 1201-0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, Функција 820 – Услуге културе, Позиција 17, Економска класификација 481000 – Дотације невладиним организацијама, средства се додељују:

1. Кинолошком удружењу „Дунав“, Костолац, за програм/пројекат под називом: Национална изложба паса ЦАЦ, у износу од

100.000,00 динара;

2. УЛУК АРТ Костолац, за програм/пројекат под називом: Четрнаеста путујућа међународна ликовна колонија „ Отвореног срца и пријатељства“, у износу од 100.000,00 динара;

3. Удружењу 100-ић-ПОДСТРЕК за програм/пројекат под називом:

ПРЕСТО – место где наша будућност игра (фудбалски турнир за генерацију рођену 2008 – е), у износу од 85.000,00 динара;

4. Психолошком центру Костолац, за програм/пројекат под називом: „Први кораци у новинарству“, у износу од 100.000,00 динара;

5. Удружењу одгајивача ситних животиња и љубитеља природе, за програм/пројекат под називом: Костолац 2020. VIII Међуградска изложба ситних животиња, у износу од 85.000,00 динара;

6. Музичком друштву Костолац за програм/пројекат под називом: Функционисање и развој хора „ Дунавска лира“, Музичког друштва „Костолац“, у износу од 85.000,00 динара;

7. Позоришту „Castellum“, за програм/пројекат под називом: Продукција позоришне представе под радним насловом „Авети“, у износу од 400.000,00 динара;

8. Удружење за промоцију културе, традиције и туризма „Од књиге до душе“, за програм/пројекат под називом: Траговима прошлости – очување културне традиције кроз старе занате и јела нашег краја, у

износу од 85.000,00 динара;

9. Удружењу за промоцију културе, традиције и туризма „Од књиге до душе“, за програм/пројекат под називом: Кроз песме зборим –

штампање књига поезије завичајних писаца Магдалене Реџовић и Драгана Журжевића, у износу од 85.000,00 динара

10. Ромском удружењу жена „Руж“, Костолац за програм/пројекат под називом: „Подршка трудницама, породиљама и деци ромске националности у ГО Костолац“, у износу од 100.000,00 динара;

11. КЉК Мајдан, за програм/пројекат под називом: Међународни књижевно – духовни сусрети „КОСТОЛАЧКА ЖИШКА“ , у износу од 50.000,00 динара;

12. КЉК Мајдан за пројекат под називом: Интернационални песнички фестивал „ОРФЕЈ НА ДУНАВУ“/International poetry festival“

ORPHEUS ON THE DANUBE“, у износу од 50.000,00 динара;

13. КЉК Мајдан за пројекат под називом: Часопис за књижевност, културу и науку „МАЈДАН“, у износу од 100.000,00 динара;

14. Ликовном удружењу „Кевро“, за пројекат под називом: ОСМЕХ КОСТОЛЦА, у износу од 100.000,00 динара;

15. Друштву за неговање народне традиције Аманет за пројекат под називом: Функционисање и развој Друштва „АМАНЕТ“, Костолац и организовање 5 сусрета ветерана фолклора Србије, као и очување народне традиције и културе у Костолцу, у износу од 100.000,00 динара;

16. Р-РОМАНО ВИЛО Костолац за пројекат под називом:

„Организовање ромског бала у Костолцу 2020“, у износу од 86.180,00

динара;

17. Удружењу Рома „КЕНАН“, за пројекат под називом: „Ублажимо сиромаштво 2020“, у износу од 300.000,00 динара;

18. Удружењу грађана ЕУРО РОМИ за пројекат под називом:

„Ангажовање координатора за ромска питања“, у износу од 352.000,00

динара и

19. УДРУЖЕЊУ КРЕАТИВНИ РОМИ за пројекат под називом:

„НЕДЕЉА КУЛТУРЕ РОМА - ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СВЕТСКОГ ДАНА РОМА“, у износу од 150.000,00 динара и

20. УДРУЖЕЊУ КРЕАТИВНИ РОМИ за пројекат под називом: „РАД

РОМСКЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ“, у износу од 686.820,00 динара;

III

У оквиру Програма 13 – Развој културе и информисања, Програмска класификација ПА 1201-0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, Функција 820 – Услуге културе, Позиција 17, Економска класификација 481000 – Дотације невладиним организацијама, средства нису додељена:

1. Удружењу 100-ић-ПОДСТРЕК за пројекат„012-на 021“, обзиром да се ради о медијском пројекту. Медијски пројекти се финансирају по јавном конкурсу за медијске пројекте;

2. Психолошком центру Костолац за пројекат „Мала школа психологије“, због процене Комисије да је реч о проблематици која спада у редовне радне задатке стручних лица која су ангажована у основним и средњим школама, као и у

здравственим установама, као и о пројекту који се примарно организује у оквиру Министарства просвете Републике Србије

и уз сагласност надлежног министарства.

3. Удружењу грађана Тиха женска линија за пројекат под називом „Активна инклузија и права Ромкиња у Општини Костолац“, будући да се циљеви пројекта делимично поклапају са циљевима пројекта Ромског удружења жена „Руж“, Костолац, а у целости са радом Канцеларије за ромска питања која своје активности у вези инклузије и остваривања права Ромкиња, у сарадњи са Ромским удружењем жена „Руж“, Костолац спроводи током целе године.

Комисија је завршила са радом у 10,45 часова.

У Костолцу дана 21.02.2020. године

Записник сачинила,

Анђелија Миливојевић

_______________________

Комисија:

1. Серџо Крстаноски – председник

_________________________

2. Далибор Илић – члан

_________________________

3. Бајрам Морина – члан

_________________________

 

 

ПРАВНА ПОУКА: Учесници конкурса имају право приговора Комисији, у року од 8 дана од дана објављивања листе.

 

 

Објављено на огласној табли и сајту Градске општине Костолац дана 21.02.2020. године

 • Костолац ноћу

  Костолац ноћу

 • Локомотива

   Локомотива у центру Костолца

 • Костолац на Дунаву

  Костолац на Дунаву

 • Панорама Костолца

  Панорама Костолца

 • Црква СВ. Максима исповедника

  Црква Св. Максима исповедника

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Купалиште

 • Археолошко налазиште

  Археолошко налазиште "Viminacium"

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Поглед са торња

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Поглед из ваздуха

 • Терени на паску

  Плажа "Топољар" - Терени на песку

 • Археолошко назалиште Viminacium

  Археолошко назалиште "Viminacium"

Контактирајте нас ...

Градска општина Костолац
Боже Димитријевића 12, 12208 Костолац, Република Србија
Тел. (012) 241 830

Email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

mapa-footer

Број посета

Данас766
Јуче1013
Ове недеље6962
Овог Месеца24359
Укупно3784532

Ваша IP адреса је: 3.236.83.154 недеља, 23 јун 2024 14:14
Scroll to top
Our website is protected by DMC Firewall!