srzh-CNenfrdeitjaru
уторак, July 23, 2024
Чланци поређани по датуму: јануар 2023
Град Пожаревац и Градска општина Костолац настављају са инфраструктурним радовима на територији своје општине
 
Настављају се :
 
✅ Радови на рехабилитацији и ојачавању дотрајале подлоге, поплочавање тротоара у улици 7.Јула до цркве Св.Максима Исповедника .
 
✅ Радови на рехабилитацији и ојачавању дотрајале подлоге и поплочавање тротоара у улици Николе Тесле преко пута зграде Епс-а .од поште до минимаркета .
 
Настављамо са радовим, све у интересу наших суграђана .
 
 
 
Објављено у Вести
Свечаном седницом Скупштине Градске општине Костолац, уз присуство бројних званица, обележен је тринаести рођендан наше општине. 
Својим суграђанима честитамо празник, Дан Градске општине Костолац.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Објављено у Вести

У потпуности је завршен урбанистички пројекат за изградњу затвореног базена.

Урбанистички пројекат је израдио Биро за архитектуру и урбанизам "Bestplan" doo из Београда.

Изградња затвореног базена је планирана у улици Боже Димитријевића бб, иза спортске хале.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Објављено у Вести
Градска општина Костолац захваљује се свим такмичарима на учешћу у пливању за часни крст, као и Црквеној општини Нови Костолац и Центру за културу Костолац, на одличној организацији Другoг Богојављенског пливања за часни крст, 19. јануара 2023. године.
Градска општина Костолац се придружује честиткама Милошу Јовићу, који је први допливао до Часног крста.
 
 
Објављено у Вести

На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09 и 99/11 - др. Закони и 44/18 – други закон), члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 16/18),  члана 74. Статута Градске општине Костолац (,,Службени гласник Града Пожаревца“, број 15/18 и 14/19), члана 3. Правилника о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за Градску општину Костолац (Службени гласник Града Пожаревца бр. 8/16) и Закључка Већа Градске општине Костолац 06-06-02/2023-5 од 13. јануара 2023. године,

Веће Градске општине Костолац расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

   ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПРОЈЕКТЕ/ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

У ОБЛАСТИ ЈАЧАЊА КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И НЕГОВАЊА ФОЛКЛОРНЕ ТРАДИЦИЈЕ

 

Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава за пројекте/програме удружења која се финансирају односно суфинансирају из буџета Градске општине Костолац у области јачања културне продукције и уметничког стваралаштва и неговања фолклорне традиције, у укупном износу од 3.300.000,00 динара.

Средства за реализацију програма из става 1. овог Јавног конкурса обезбеђена су Oдлуком о  буџету Градске општине Костолац за 2023. годину и то:

 • У оквиру Раздела 4. Глава 1. – Управа Градске општине Костолац , Програм 13. – Развој културе и информисања, ПА 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, Функција 820 – Услуге културе, Позиција 23, Економска класификација 481941 – Дотације осталим удружењеима грађана, у износу од 3.300.000,00 динара и то:
 • Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва и неговање фолклорне традиције средства у износу од 3.300.000,00 динара.

 

ПРАВО ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИМАЈУ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ЈАЧАЊА КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И НЕГОВАЊА ФОЛКЛОРНЕ ТРАДИЦИЈЕ И НВО КОЈА СУ ОД  ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАДСКУ ОПШТИНУ КОСТОЛАЦ, ПОД УСЛОВОМ  ДА СПРОВОДЕ АКТИВНОСТИ ИЛИ ДА  ИМ  ЈЕ СЕДИШТЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КОСТОЛАЦ И СЕЛИМА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ НЕ КРАЋЕ ОД ГОДИНУ ДАНА, КАО ОПШТИНСКЕ ИЛИ МЕЂУОПШТИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ.

Из буџета Градске општине Костолац по овом јавном конкурсу неће се финансирати:

− пројекти са комерцијалним ефектима,

− пројекти који су претходних година већ били финансирани из буџета Градске општине Костолац, а нису реализовани, или су средства утрошена ненаменски, супротно конкурсној документацији и одредбама уговора,

− инвестициона улагања у опрему, одржавање, режијске трошкове и изградњу пословног простора,

− пројекти чије су једине програмске активности путовања, студије, учешће на

конференцијама и сличне активности, осим активности које имају такмичарски карактер у области науке и образовања;

− политичке и страначке организације, верске заједнице и организације и њихове активности,

−активности које заговарају нетолерантност и насиље,

−активности које проповедају или заговарају одређене религије или секте,

− награде и спонзорства појединцима и другим организацијама.

 

Критеријуми за оцењивање програма рада су:

 1. Проблем којим се баве – колико је јасно проблем дефинисан, да ли је у вези са циљем употребе средстава и проблемима локалне заједнице;
 2. Циљеви програма рада – да ли су јасно и прикладно одређени; да ли су достижни у предвиђеном времену и да ли недвосмислено представљају решење уоченог проблема у локалној заједници;
 3. Обухват – колике су могућности програма рада да oбухвати шири круг корисника и подстакне њихово активно учешће у реализацији предвиђених активности; да ли укључује партнерство са другим удружењима, привредом или јавним сектором; да ли су јасно дефинисане и стратешки одабране циљне групе; колики је број директних корисника;
 4. Активности и план рада– да ли постоји јасна веза између циљева и активности предвиђених програмом рада, да ли је предложени план активности реалан и остварљив у локалној заједници у предвиђеном времену;
 5. Очекивани резултати и утицаји – да ли су резултати програма рада мерљиви и да ли ће програм рада имати утицаја ван круга непосредних корисника, као и да ли су очекивани резултати реални;
 6. Буџет и финансијске исплативости – да ли буџет програма рада одражава стварне трошкове предложене активности (да ли су трошкови реални, практични и да ли је однос између процењених трошкова и очекованих резултата задовољавајући); да ли је адекватан однос између административних и програмских трошкова; колика је вероватноћа да се планираним средствима постигну предвиђени резултати;
 7. Иновације – да ли програм рада има иновативне елементе, предлаже алтернативна решења у области којом се бави;
 8. Одрживост – да ли ће се активности наставити и после финансирања из буџета Градске општине Костолац, и на који начин;
 9. Однос између процењених трошкова и очекиваних резултата;
 10. Извештај о утрошку средстава добијених из буџета Градске општине Костолац у години која претходи години у којој се расписује конкурс и извештај о реализацији бар једног пројекта за оне који први пут конкуришу за средства.
 11. Обезбеђено сопствено учешће, финансијски или други вид учешћа односно обезбеђено суфинансирање пројекта из других извора, односно висина процента средстава обезбеђених ван буџета Градске општине Костолац даће предност приликом избора програма/пројекта;
 12. Финансијски и оперативни капацитет подносиоца пријаве који могу да подрже реализацију пројекта/програма (професионални и технички капацитети, ранија искуства у реализацији пројеката/програма);
 13. Да ли су јасно дефинисани могући проблеми и ризици приликом реализацији пројекта/програма.

Потпуна програмска документација за пријаву на Јавни конкурс треба да садржи:

- образац пријаве на конкурс у 2 примерка (који садржи детаљан опис програма за чије финансирање или суфинансирање се подноси пријава, као и кориснике, значај, место и време реализације програма и детаљан финансијски план),оверен од стране овлашћеног лица док се пратећа документација доставља у једном примерку (може и оверена фотокопија). Један примерак пријаве оверава се подносиоцу приликом предаје писарници Управе Градске општине Костолац. Уколико се документације предаје путем поште, образац пријаве се предаје у једном примерку са свом траженом пратећом документацијом.

- доказ о упису у регистар код надлежног органа,

- статут или извод из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује или статут удружења,

- извештај буџетског инспектора о наменском коришћењу буџетских средстава за претходну годину, односно копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве (биланс стања и биланс успеха за претходну годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре) за удружења која раније нису конкурисала за доделу буџетских средстава,

- одлуку надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину,

- уколико пројекат/програм садржи обуке, радионице, тренинге, предавања, семинаре или сличне активности обавезно је достављање радне биографије предавача и тренера,

- радне биографије чланова пројектног тима и ангажованих експерата.

Докази од алинеје 2-7 достављају се у овереној фотокопији. Образац пријаве на Конкурс биће доступан на званичној интерент презентацији Градске општине Костолац (www.kostolac.rs), а може се преузети у писарници Управе Градске општине Костолац, Боже Димитријевића бр. 13 у Костолцу.

Комплетна конкурсна документација доставља се у једној затвореној коверти.

Предложени програми учесника Конкурса треба да садрже тражену документацију, прописану Конкурсом, потписану и оверену од овлашћеног лица.

Активности обухваћене програмом реализују се до краја календарске године.

Образац пријаве на Конкурс са одговарајућом документацијом подноси се Комисији за вредновање програма и пројеката удружења у области јачања културне продукције и уметничког стваралаштва и неговања фолклорне традиције која су од јавног интереса за Градску општину Костолац за 2022. годину, са назнаком “Пријава на конкурс за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења у области јачања културне продукције и уметничког стваралаштва и неговања фолклорне традиције која су од  јавног интереса за Градску општину Костолац у 2022. години – не отварати“, препорученом поштом на адресу: Управа Градске општине Костолац за Комисију за вредновање програма и пројеката удружења у области јачања културне продукције и уметничког стваралаштва и неговања фолклорне традиције која су од јавног интереса за Градску општину Костолац за 2023. години, ул.  Боже Димитријевића  бр. 13, 12208 Костолац или предајом на писарницу Управе Градске општине Костолац.

Пријаве на конкурс  се подносе у року од  15 дана од дана објављивања у локалном листу „Реч народа“.

Комисија за вредновање програма и пројеката удружења у области јачања културне продукције и уметничког стваралаштва и неговања фолклорне традиције која су од јавног интереса за Градску општину Костолац за 2023. години размотриће пристигле пријаве и на основу наведених критеријума утврдиће листу за суфинансирање у 2023. години.

Листа се објављује на званичној интернет страници Градске општине Костолац и на огласној табли Управе Градске општине Костолац.

На  објављену листу, учесници конкурса имају право приговора Комисији за вредновање програма и пројеката удружења у области јачања културне продукције и уметничког стваралаштва и неговања фолклорне традиције која су од јавног интереса за Градску општину Костолац за 2023. години, у року од 8 дана од дана објављивања листе. По приговору одлучује Комисија.

Одлуку о избору програма доноси Веће Градске општине Костолац, а председник Градске општине Костолац закључује уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

Додатне информације у вези Конкурса, можете добити у Управи Градске општине Костолац или на телефон број 012/241-830. Контакт особа је Бајрам Морина, члан Већа Градске општине Костолац.

НАПОМЕНА : Неблаговремене, непотпуне,  као и пријаве послате факсом или електронском поштом  неће се разматрати. Такође се неће разматрати пријаве уз које није достављен Извештај о утрошку средстава добијених из буџета Градске општине Костолац у 2022. години или пријаве удружења  за које је утврђено да су средства ненаменски утрошена.

 

ПРЕДСЕДНИК

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Серџо Крстаноски, проф. физичке културе с.р.

 

ПРЕУЗМИТЕ ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

Објављено у Конкурси

Веће Градске општине Костолац је, на седници одржаној 04.01.2023. године, усвојило годишњи план јавних конкурса Градске општине Костолац за 2023. годину.

План јавних конкурса, са роковима за објаву, можете погледати кликом на слику која прати овај текст.

 

Објављено у Вести
Опис пројекта :
 
✅ Уређење пешачко - бициклистичке стазе уместо старе пруге у дужини 410 м ,од ул.В.Дугошевића до Првомајске, ширина 4.3 м,( бициклистичко- шетачка стаза) ????‍♀️ ????‍♀️,
✅ 132 LED светиљке,
✅ ново дечје игралиште 120м/2 са тартан подлогом клацкалице, пењалице,љуљашке,
✅ павиљон, димензија 5мх2.4м за (едукацију ,музичке догађаје,изложбе ),
✅ 30 парковских клупа и 30 корпи,
✅ 4 комплета столова за шах са клупама,
✅ Strawberrу дрво - соларни пуњач и паметна клупа .
✅ систем за заливање траве ,
✅ нова стаза у парку у дужини од 250м,
✅ орезивање и садња нових садница.
 
Процењена вредност пројекта : 84 мил.РСД
 
 
Објављено у Вести
недеља, 08 јануар 2023 14:06

СРЕЋАН БОЖИЋ - ХРИСТОС СЕ РОДИ

"Православним верницима, који Божић прослављају по јулијанском календару , честитам празник са жељом да најрадоснији дан у хришћанству проведу уз своје најближе, у кругу породице и пријатеља и да дан Христовог рођења подари свима добро здравље, много среће , радости и љубави. 

Драги суграђани, СРЕЋАН БОЖИЋ - ХРИСТОС СЕ РОДИ" - наводи се у честитки председника Градске општине Костолац, Серџа Крстаноског

 

Објављено у Вести

Црква Светог Максима Исповедника и Градска општина Костолац и ове године, традиционално су организовали прославу Бадње вечери.

Вечерње богослужење почело је у 17:00 часова , након чега је уследило паљење бадњака и божићни ватромет, уз припремљено послужење: чај, кувану ракију, кувано вино и суво воће .

Драги суграђани , Срећно нам Бадње вече .

 

Објављено у Вести
Страна 1 од 2
 • Костолац ноћу

  Костолац ноћу

 • Локомотива

   Локомотива у центру Костолца

 • Костолац на Дунаву

  Костолац на Дунаву

 • Панорама Костолца

  Панорама Костолца

 • Црква СВ. Максима исповедника

  Црква Св. Максима исповедника

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Купалиште

 • Археолошко налазиште

  Археолошко налазиште "Viminacium"

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Поглед са торња

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Поглед из ваздуха

 • Терени на паску

  Плажа "Топољар" - Терени на песку

 • Археолошко назалиште Viminacium

  Археолошко назалиште "Viminacium"

Контактирајте нас ...

Градска општина Костолац
Боже Димитријевића 12, 12208 Костолац, Република Србија
Тел. (012) 241 830

Email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

mapa-footer

Број посета

Данас306
Јуче1812
Ове недеље2118
Овог Месеца34979
Укупно3830597

Ваша IP адреса је: 35.172.230.21 уторак, 23 July 2024 04:28
Scroll to top
Our website is protected by DMC Firewall!